داستان ساختمانهای مارک دار در پس هیاهوی شهرهای مه آلود