جدول پخش تیزر رایگان

ردیف

تعداد نفرات

کل زمان به ثانیه

۱

از ۱۰ تا ۳۹ نفر

۵۰۰

۲

از ۴۰ تا ۷۹ نفر

۷۵۰

۳

از ۸۰ تا ۱۲۹ نفر

۱۰۰۰

۴

از ۱۳۰ تا ۲۱۹ نفر

۱۵۰۰

۵

از ۲۲۰ تا ۳۶۹ نفر

۲۰۰۰

۶

از ۳۷۰ تا ۶۱۹ نفر

۲۲۰۰

۷

از ۶۲۰ به بالا

۲۷۰۰