مرکز رشد

حرکت به سوی دانشگاه‌‌های نسل سوم
در Bldex نمایشگاه صنعت بومی زیستی

( مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران )